آزمون دکتری

دکتری روانشناسی

مجموعه روان شناسی از جمله رشته های کنکور دکتری سراسری است که دارای گرایش هایی از جمله گرایش های زیر می باشد:

دکتری روان شناسی عمومی

دکتری روان شناسی بالینی

دکتری روان شناسی سلامت

دکتری علوم اعصاب شناختی

منابع آزمون دکتری روانشناسی گرایش بالینی – عمومی – سلامت

فقط کسانی می توانند در آزمون دکترای روانشناسی بالینی وزارت بهداشت شرکت کنند که مدرک کارشناسی ارشد آنها روانشناسی بالینی – روانسنجی و رشته های روانشناسی (مشاوره ، تربیتی، عمومی و استثنائی) و یا دکتری عمومی پزشکی باشد. بدیهی است رشته های دیگر حق شرکت در این آزمون را ندارند. البته باید عنوان شود که در آزمون دکترای روانشناسی بالینی معمولا فارغ التحصیلان گرایش بالینی بخصوص فارغ التحصیلانی که از وزارت بهداشت مدرک کارشناسی ارشد خود را اخذ نموده اند، در اولویت قرار می گیرند.


دانلود سوالات آزمون دکترا ۹۷- روانشناسی

دانلودکلید سوالات دکترا ۹۷ – روانشناسی

*****

دانلودسوالات آزمون دکترا ۹۷-مشاوره

دانلودکلید سوالات دکترا۹۷- مشاوره

*****

دانلود سوالات آزمون دکترا ۹۷-مطالعات زنان

کلید سوالات دکترا مطالعات زنان-۹۷

*****

دانلود دفترچه شماره ۲- کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)– ۹۷

دانلود کلید اولیه آزمون دکترای سال ۱۳۹۷– دفترچه۲


*****

دانلودسوالات آزمون دکتری- روانشناسی تربیتی ۹۶

دانلود کلید سوالات آزمون دکتری روان شناسی علوم تربیتی – ۹۶

*****

دانلود سوالات آزمون  دکترای مشاوره- ۹۶

دانلود کلید سوالات دکترای مشاوره ۹۶

*****

دانلود سوالات دفترچه دکترا مطالعات زنان-۹۶

دانلود کلید سوالات ۹۶ مطالعات زنان 

*****

دانلود دفترچه سوالات دکترا روانشناسی – ۹۶

دانلودکلید سوالات آزمون دکتری روان شناسی ۹۶

*****

دانلود دفترچه شماره ۲ کلیه رشته های علوم انسانی به جز زبان و ادبیات عربی – ۹۶

دانلود کلید سوالات دفترچه شماره ۲ – ۹۶


*****

دانلود سوالات ازمون دکتری  – روانشناسی  ۹۵                

دانلود کلید سوالات ازمون دکتری – روان شناسی ۹۵

*****

دانلود سوالات ازمون دکتری  – علوم اجتماعی و مددکاری   ۹۵

 دانلود کلید سوالات ازمون دکتری –  علوم اجتماعیو مددکاری۹۵

*****

دانلود  سوالات ازمون دکتری   علوم تربیتی  ۹۵    

 دانلود کلید سوالات ازمون دکتری  علوم تربیتی ۹۵

*****

دانلود سوالات ازمون دکتری  مشاوره   ۹۵

 دانلود کلید سوالات ازمون دکتری  مشاوره۹۵

*****

دانلود  سوالاتدفتر چه شماره ۲ – ازمون دکتری  کلیه رشته ها   – ۹۵ 

دانلودکلید سوالات ازمون دکتری  دفترچه شماره ۲ کلیه رشته های علوم انسانی به جز زبان و عربی ۹۵


*****

دانلود سوالات آزمون دکتری روان شناسی ۹۴

دانلود کلید سوالات  آزمون دکتری روان شناسی ۹۴

*****

دانلود سوالات  آزمون دکتری روان شناسی تربیتی ۹۴

دانلود کلید سوالات  آزمون دکتری روان شناسی تربیتی ۹۴

*****

دانلود سوالات  آزمون دکتری روان شناسی کودکان استثنایی ۹۴

دانلود کلید سوالات آزمون  دکتری روان شناسی کودکان استثنایی۹۴

*****

دانلود سوالات آزمون  دکتری مشاوره ۹۴

دانلود کلید سوالات  آزمون دکتری مشاوره ۹۴

*****

دانلود سوالات دکتری برنامه ریزی درسی ۹۴

دانلود کلید سوالات دکتری برنامه ریزی درسی ۹۴

*****

دانلود سوالات  آزمون دکتری مطالعات زنان ۹۴

دانلود کلید سوالات دکتری مطالعات زنان ۹۴

*****

دانلود سوالات  آزمون دکتری مددکاری اجتماعی ۹۴

دانلود کلید سوالات آزمون  دکتری مددکاری اجتماعی۹۴

«کانون گرم» همیار خانواده