دور کردن آنتروپی از خانواده

مردی که از همسرش جدا شده بود ، این تجربه را با من در میان گذاشت : « در اولین سال ازدواجمان ، من و همسرم زمان زیادی را باهم بودیم . برای قدم زدن به پارک می رفتیم . با هم خرید می کردیم . زمانهای زیادی را فقط به خودمان دونفر اختصاص می … ادامه خواندن دور کردن آنتروپی از خانواده