باورهای محدود کننده برای انتخاب همسر

 باورهای محدود کننده ( غیر منطقی ) درباره انتخاب همسر موضوعی که به طور وسیع در پیشینه‌ی تجربی که در زمینه‌ی انتخاب همسر نادیده گرفته شده است مربوط به نقش و تأثیر باورهای شخصی در فرایند انتخاب همسر می‌باشد. از بررسی  سوابق موجود در زمینه‌ی نقش باورها در انتخاب همسر: لارسن(۱۹۹۲) نُه باور غیر منطقی که … ادامه خواندن باورهای محدود کننده برای انتخاب همسر