اگر چنین هستید صبر کنید برای ازدواج آماده نیستید

اگر چنین هستید ، صبر کنید ، هنوز برای ازدواج آماده نیستید .