چرا و چگونه به دنبال درک دیگران باشیم

بعد از بقای جسمی ، قوی ترین نیاز ما ، نیاز روانی است . عمیق ترین عطش انسان درک شدن است . وقتی به حرف های دیگری واقعا گوش می دهید ، به این نیاز واقعی او پاسخ مثبت می دهید .