غلبه بر عصبانیت

عصبانیت آدمی را اسیر می کند و توانایی فکر منطقی را از انسان سلب می کند . عصبانیت حتی اگر چند دقیقه ای بیشتر هم طول نکشد ، بر تمام روز تاثیر می گذارد و احساسات شما را منفی می کند .