این یک قانون جهانی است.

این قانون، جهانی است سپاسگزاری و قدردانی قانونی جهانی است که به تمام زندگی شما احاطه دارد. طبق قانون جذب، که تمام انرژی موجود در جهان، از تشکیل یک اتم تا حرکت سیارات را اداره می کند، «همانندها همدیگر را جذب می کنند» شما حتما چنین چیزهایی را شنیده اید:« هرچه بکاری، همان را برداشت … ادامه خواندن این یک قانون جهانی است.