مرد و زن به دو طریق متفاوت عشق را تجربه می کنند .

مرد و زن به دو طریق متفاوت عشق را تجربه می کنند . برای اغلب زنها عشق واقعیتی بی انقطاع و ممتد است. توجهی مستمر و مداوم که هیچ گاه ناپدید نمی شود، حتی مواقعی که مشغول کار یا انجام وظایفی هستند که ظاهراً هیچ گونه ارتباطی با عشق ندارند . از طرف دیگر برای … ادامه خواندن مرد و زن به دو طریق متفاوت عشق را تجربه می کنند .