بزرگترین هدیه ای که به عزیزانتان می توانید بدهید

 شاید دیده باشید که در پای کوهی نوشته : یک روز با طبیعت  در ارتباط با دیگران مخصوصا عزیزانمان نیز این مسئله وجود دارد . شاید بهتر باشد این جمله را به این ترتیب تغییر دهیم : یک روز را به همسرمان اختصاص دهیم . یا یک بعد از ظهر را به فرزندانمان اختصاص دهیم … ادامه خواندن بزرگترین هدیه ای که به عزیزانتان می توانید بدهید