همکاری در خانواده

همکاری بهترین و متعالی ترین عادتی است که می تواند به ارتقا خانواده به سطح مورد انتظار منجر شود . در این فرآیند هیچ کس از موضع خود عقب نشینی نمی کند . هیچ کس از روی بی میلی گذشت نمی کند . هر دو عضو خانواده به خواسته خود می رسند و حتی نتیجه ای فراتر از خواسته خود به دست می آورند .