پیوند نور با نور

پیوند نور با نور  فاطمه همچنان در وفای به عهد خویش مانده است و در خانه ی پدر دامن پارسایی و تنهایی را رها نکرده است و این را همه می دانند؛ به خصوص از هنگامی که خواستگاری عمر و ابوبکر را پیغمبر قاطعانه رد کرد، همه اصحاب دانستند که فاطمه سرنوشتی خاص دارد و … ادامه خواندن پیوند نور با نور