چگونه دنیا را برای زنان امن و امان سازیم؟ 

چگونه دنیا را برای زنان  امن و امان سازیم؟ چنانچه واقعاً برآنیم که در دنیای خارج امنیتی برای خود به وجود آوریم، باید ابتدا امنیت را در درونمان برای خود خلق کنیم، اگر هنگامی که خود را برای رفتن به رختخواب آماده می کنیم، به آینه نگاه کنیم و خودمان را به خاطر سینه های … ادامه خواندن چگونه دنیا را برای زنان امن و امان سازیم؟