تله زندگی« اطاعت و معیارهای سخت گیرانه»

رهایی از تله زندگی«اطاعت و معیارهای سخت گیرانه» اگر در دوران کودکی توانایی ابراز نیازها و خواسته های خود (خود ابرازگری) را نداشته ایددر دام دو تله زندگی می افتید: « اطاعت و معیارهای سخت گیرانه» اطاعت: شما با تله زندگی اطاعت، نیازهای خودتان را فدای نیازهای دیگران می کنید. به دیگران اجازه می دهید … ادامه خواندن تله زندگی« اطاعت و معیارهای سخت گیرانه»