چرا زن ها برای همسرشان مادری می کنند؟

زن ها بدانند : چرا زن ها برای همسرشان مادری می کنند؟ زن ها برای مادری کردن آموزش دیده اند و برای آن نیز پاداش می گیرند.دختر ها وقتی بچه بودند، یگانه الگویشان مادرشان بود. همواره شاهد بودند که او چگونه از  برادر وخواهرهایشان حمایت می کند. بدین ترتیب آموختند چگونه حمایتگر، مهربان و فداکار … ادامه خواندن چرا زن ها برای همسرشان مادری می کنند؟